* اساسنامه الگوي اتحاديه‏ هاي صنفي (موضوع تبصره يک ماده ۲۱ قانون نظام صنفي)

* آیین نامه اجرایی انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها (موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی)

* آيين نامه اجرايي حاکم بر تشکيل و فعاليت تشکل هاي صنفي در مناطق آزاد کشور (موضوع ماده۸۸ قانون نظام صنفی)

* آیین نامه اجرایی شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها (موضوع تبصره (۴) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی)

* آیین نامه اجرایی ماده (۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

* آیین نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها (موضوع ماده ۳۷ مکرر قانون نظام صنفی)

* آئین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت وبرگزای انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی)

* آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی(موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی)

* آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی

* آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری ماده (موضوع تبصره قانون نظام صنفی)

* آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

* آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديدپروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا(موضوع ماده ۷۹ قانون نظام صنفی)

* آیین نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ها ابلاغ شد

* آئین نامه تشکیلات اداری ، مالی ونحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان ها (موضوع تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون نظام صنفی)

* آیین نامه تکمیلی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی وظایف هیات رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها