آیین نامه اجرایی انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها ( موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی)

تعاریف
ماده ۱-تعاریف:
الف-قانون: قانون نظام صنفی.
ب-کمیسیون: کمیسیون نظارت شهرستان.
ج- اتاق: اتاق اصناف شهرستان.
د- اتحادیه: اتحادیه صنفی شهرستان.
ﻫ-داوطلبان: داوطلبان عضویت در هیأت رئیسه.
ح- هیأت رئیسه: هیأت رئیسه اتاق.
ط- اجلاس: اجلاس عمومی اعضای اتاق.
ماده ۲- اتاق اصناف مرکب از روسای اتحادیه های صنوف تولیدی-خدمات فنی و توزیعی- خدماتی می باشد.اتاق در اولین جلسه هر دوره هیأت رئیسه را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت رئیسه از بین صنوف تولیدی – خدمات فنی، دو نفر ازصنوف توزیعی-خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت ارا انتخاب می شوند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۲۲) قانون بلامانع است.
ماده ۳- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است دو ماه قبل از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه مقدمات برگزاری همزمان انتخابات را حتی المقدور در سراسر کشور با ارایه برنامه زمانبندی شده فراهم نماید. کمیسیون ها موظفند بر این اساس دستور برگزاری انتخابات را به هیأت اجرایی صادر نمایند تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد.
در شهرستان هایی که داری دو اتاق هستند کمیسیون نظارت پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه نسبت به ادغام اتاق ها و برگزاری انتخابات اقدام نماید.
ماده ۴- به منظور برگزاری انتخابات، هیأت اجرایی زیر نظر رئیس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می باشد:
الف- سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت(به عنوان رئیس).
ب- استانداری در مرکز استان و فرمانداری در سایر شهرستان ها.
ج- یک نفر از بین اعضای اتاق به انتخاب اجلاس، مشرط بر اینکه فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد (در شهرستان های فاقد اتاق یک نفر معتمد صنفی دارای پروانه کسب به انتخاب کمیسیون).
تبصره ۱- محل استقرار هیأت اجرایی در سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رای توسط هیأت اجرایی با همکاری اتاق تعیین می گردد.
تبصره ۲- در صورت عدم حضور هر یک از اعضا هیأت اجرایی، انتخابات تعطیل نمی گردد و عضو حاضر موظف است موضوع را به رئیس کمیسیون نظارت اعلام نماید تا نسبت به تعیین جایگزین اقدام گردد.
ماده ۵- هیأت اجرایی موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوی زمان، مکان ثبت نام و تعداد داوطللبان مورد نیاز) اقدام و از داوطلبان دعت نماید تا ظرف یک هفته جهت ثبت نام به دفتر هیأت اجرایی مراجعه نمایند.
تبصره ۱- فراخوان ثبت نام فقط به روش های ذیل مجاز است: (حتی المقدورر هر سه روش یا حداقل دو روش).
الف- انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار
ب- ابلاغ آگهی به کلیه روسای اتحادیه ها و اخذ امضا آنها
ج- ارسال پیامک برای کلیه روسای اتحادیه ها
تبصره ۲- داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به هیأت اجرایی نسبت به تکمیل پرسشنامه(مطابق الگوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت) و ارایه تصویر اعتبار نامه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه، شناسنامه و کارت ملی به انضامام سه قطعه عکس۴ × ۶ جهت ثبت نام اقدام نمایند.
ماده ۶- تعداد داوطلبان ثبت نام شده نباید کمتر از هفت نفر باشد. در غیر اینصورت هیأت اجرایی مکلف است ظرف مدت یک هفته نسبت به تمدید مهلت ثبت نام مطابق ماده (۵) این آیین نامه اقدام نماید.
ماده ۷- هیأت اجرایی موظف است پس از پایان ثبت نام نسبت به فراخوان برگزاری انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رأی، تعداد اعضای اصلی، علی البدل هیأت رئیسه، اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید.
تبصره- فراخوان انتخابات فقط به روش های ذیل مجاز است: (حتی المقدور هر سه روش یا حداقل دو روش).
الف- انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی.
ب- ابلاغ آگهی به کلیه روسای اتحادیه ها و اخذ امضا آنها.
ج- ارسال پیامک برای کلیه روسای اتحادیه ها.
ماده ۸- انتخابات در دور اول با حضور حدابق دو سوم اعضا رسمیت می یابد در صورت نرسیدن به حد نصاب، هیأت اجرایی مکلف است مطابق ماده (۷) این آیین نامه نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات با هر تعداد شرکت کننده ظرف مدت ده روز اقدام نماید.

برگزاری انتخابات
ماده ۹- وظایف هیأت اجرایی در روز برگزاری انخابات:
صدور مجوز ورود به محل اخذ رای برای برگزار کنندگان انتخابات.
جلوگیری از ورود افراد غیر صنفی و کارکنان اتاق به محل اخذ رای(موارد استثناء با مجوز رئیس هیأت اجرایی می باشد).
الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا و قبل از شروع رای گیری در محل اخذ رای.
باز و بسته و ممهور نمودن صندوق رای خالی قبل از شروع رای گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه به امضای اعضای هیأت اجرایی در محل اخذ رای.
تطبیق رای دهندگان با فهرست اسامی روسای اتحادیه ها با رویت تصویر پروانه کسب یا کارت شناسایی معتبر هنگام اخذ رای.
تبصره- وکالت برای دادن رای ممنوع است.
جلوگیری از هرگونه تبلیغات در ساختمان محل اخذ رای و اخراج افراد متخلف از محل رای گیری.
تبصره- در صورتی که به تشخیص هیأت اجرایی به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیر مترقبه برگزاری انتخابات غیر ممکن باشد می بایست با تنظیم صورتجلسه ای انتخابات را متوقف نموده و در اولین فرصت نسبت به تجدید روز رای گیری اقدام گردد.
تمدید ساعت رأی گیری برای همان روز در صورت تشخیص هیأت اجرایی با تنظیم صورتجلسه.
باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آرا ماخوذه پس از پایان مهلت اخذ رای و تنظیم صورتجلسه مشتمل به تعداد آرا ماخوذه هر یک از داوطلبان در حضور آنان(در صورت تمایل آنها).
اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه هر یک از داوطلبان.(در صورت تقاضای آنان)
ارسال صورتجلسه انتخابات به کمیسیون و اتاق حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پایان شمارش آرا.

نحوه و کیفیت شمارش آرا
ماده ۱۰- نحوه و کیفیت شمارش آرا:
تعداد رای دهندگان با آرا ماخوذه تطبیق و برگه های زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ های رای کسر می شود. اما چنانچه تعداد آرا ماخوذه کمتر از تعداد رای دهندگان باشد در صورتجلسه منعکس می شود.
در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.
در موارد ذیل برگه های رای باطل لیکن جز آرا ماخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.
الف- آرا نا خوانا
ب- آرا حاوی اسامی غیر از داوطلبان.
ج- آرا سفید ریخته شده در صندوق
در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می شود.
در صورت تساوی آرا دو یا چن د نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق ذی نفعان و در غیر اینصورت بوسیله قرعه کشی توسط هیأت اجرایی در حضور آنان انجام می شود.
در صورتی که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رای فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه ارا به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رای یا آرا باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده ۱۱- هیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسط روسای اتحادیه های هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب و در صورت عدم وصول اعتراض برابر ماده ۱۵ از سوی داوطلبین، رئیس کمیسیون نظارت ویا نماینده ایشان ظرف پانزده روز به صورت کتبی از اعضای هیأت رئیسه منتخب دعوت بعمل می آورد که جلسه خود را با حضور وی و اعضای هیأت اجرایی تشکیل دهند. در آن جلسه اعضای هیأت رئیسه اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان نایب رئیس (اول و دوم) ، یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب می کنند، رئیس کمیسیون نظارت ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبار نامه منتخبین اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۲- هیأت اجرایی موظف است پس از اتمام عمر قانونی هیأت رئیسه حداکثر ظرف مدت سه روز با حضور اعضای هیأت رئیسه جدید و قدیم نسبت به تحویل اموال اتاق اعم از منقول و غیر منقول و کلیه اسناد و مدارک طی صورتجلسه ای اقدام نماید.
ماده ۱۳- در صورت استعفا، فوت، عزل، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو و یا اعضای هیأت رئیسه، موضوع در اولین اجلاس مطرح و کتباً به کمیسیون اعلام می گردد تا کمیسیون با توجه به نصاب مقرر در ماده (۳۳) قانون از نفر علی البدل دعوت و نسبت به جایگزینی وی اقدام نماید. در صورتی که علیرغم جایگزینی فرد یا افراد علی البدل، هیأت رئیسه دارای نصاب ماده (۳۳) قانون نباشد، کمیسیون موظف است نسبت به برگزاری انتخابات مجدد حداکثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید.

رسیدگی به شکایات
ماده ۱۴- رسیدگی به شکایات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات:
چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزازی انتخابات معترض باشند می توانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایات خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون تسلیم نمایند.
رئیس کمیسیون موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را در کمیسیون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به شاکی ابلاغ نماید.
در صورت اعتراض شاکی به رای کمیسیون، سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت سه روز کاری شکایت شاکی را به همراه گردش کار پرونده و مستندات آن را از طریق سامانه الکترونیکی اصناف به دبیرخانه هیأت عالی نظارت منعکس نماید.
بند۴- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است شکایت خود را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و در صورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیأت عالی نظارت مطرح نماید. تصمیم هیأت عالی نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.
سایر مقررات
ماده ۱۵- در صورت احراز هر گونه قصور یا تقصیر اعضا هیأت اجرایی در ایفای وظایف محوله مخصوصاً برگزاری به مو قع انتخابات که منجر به تضضیع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطی رفتار خواهد شد.
ماده ۱۶- دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است نسبت به تهیه فرم های مورد نیاز برای برگزاری انتخابات بطور یکسان اقدام و حداکثر ظرف مدت یکسال امکان رای الکترونیکی را در سطح کشور فراهم آورد.
ماده ۱۷- این آیین نامه در اجرای ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر ۱۷ ماده و ۷ تبصره تهیه و در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۲ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی لغو می گردد.