چاپ جاوید

آدرس: رشت، چهارراه گلسار،داخل کوچه معتمدی

شماره تماس: 33112479-013

فکس: 33114557-013