پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید- ١٩ (کرونا ویروس) فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در پاساژها و مراکز خرید
(مدیریت هوشمند محدودیتها)

دانلود راهنما پروتکل بهداشتی ویژه پاساژها 

 

پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید- ١٩ (کرونا ویروس) فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز اداری
(مدیریت هوشمند محدودیت ها)

دانلود راهنما پروتکل بهداشتی ویژه مراکز اداری 

 

پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید-١٩( کرونا ویروس)فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در حمل و نقل درونشهری
(مدیریت هوشمند محدودیتها)

دانلود راهنما پروتکل بهداشتی  ویژه حمل و نقل درون شهری 

 

راهنما ی سکو ی خدمات اصناف ایران

به منظور اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا و جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی برای ممانعت از فعالیت صنوف، ثبت اطلاعات واحدهای صنفی در سامانه امید، به قید فوریت و نظارت دقیق از سوی اتحادیه های صنفی الزامی می باشد

دانلود راهنما ثبت نام اصناف در سامانه سکوی خدمات 

 

راهنمای ثبت اطلاعات دستگاه های کارتخوان اصناف در سامانه

دانلود راهنما