• ۱۴۰۲-۰۷-۰۲
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده-فصل هشتم-سایر مقررات- مواد ۴۵ الی ۵۷