• ۱۴۰۲-۰۹-۰۹
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده-فصل دوم-مأخذ،نرخ و نحوه محاسبه-مواد ۵ الی ۸