• ۱۴۰۳-۰۴-۲۷
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده-فصل هفتم-مالیات و غوارض خاص-مواد۲۷ الی ۳۴

    تبلیغات

    راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی