• ۱۴۰۲-۰۷-۰۲
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده-فصل هفتم-مالیات و غوارض خاص-مواد۲۷ الی ۳۴