• ۱۴۰۲-۰۷-۰۲
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده-فصل پنجم-ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده،وضایف و اختیارات آن-مواد ۲۳ الی ۲۵