• ۱۴۰۲-۰۷-۰۲
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده-فصل چهارم-وضایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث-مواد۱۳ الی ۲۲