بازدید رهروان مدیرعامل نمایندگی اسنوا در گیلان از غرفه های اتاق اصناف مرکز گیلان در نمایشگاه خدمات کسب و کار

حضور رهروان مدیرعامل نمایندگی اسنوا  در نمایشگاه خدمات کسب و کار و باردید از غرفه های اتاق اصناف مرکز گیلان

نظرات