تهیدست : شهر رشت به شهرک های صنفی نیاز دارد

تهیدست : شهر رشت به شهرک های صنفی نیاز دارد

سیدحسین رضویان، عضو شورای اسلامی شهر رشت با حضور در اتاق اصناف مرکز گیلان، با علیرضا تهیدست و دیگر اعضاء هیأت رئیسه اتاق اصناف، دیدار و بر تشکیل کارگروه هماهنگی شهرداری و اتاق اصناف تأکید کرد.

در این جلسه علیرضا تهیدست، رییس اتاق اصناف مرکز گیلان یکی از نیازهای اصلی شهر رشت در جهت ساماندهی مشاغل و صنوف مزاحم را ، راه اندازی شهرک های صنفی عنوان کرد.

 

نظرات