• ۱۴۰۲-۰۷-۰۲
 • رویداد

  پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید- ١٩ (کرونا ویروس) فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در پاساژها و مراکز خرید (مدیریت هوشمند محدودیتها)
  پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید- ١٩ (کرونا ویروس) فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز اداری (مدیریت هوشمند محدودیت ها)
  پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید-١٩( کرونا ویروس)فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در حمل و نقل درونشهری (مدیریت هوشمند محدودیتها)
  راهنما ی سکو ی خدمات اصناف ایران به منظور اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا و جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی برای ممانعت از فعالیت صنوف، ث
  راهنمای ثبت اطلاعات دستگاه های کارتخوان اصناف در سامانه