• ۱۴۰۳-۰۳-۰۳
 • شکریه : پدیده دستفروشی ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی است

  شکریه : پدیده دستفروشی ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی است

  پدیده دستفروشی یکی از عوارض حاصل از شرایط نامساعد معیشتی و اقتصادی کشور است که در سالهای اخیر به شکل قابلتوجهی گسترش پیدا کرده و توجیه اقتصادی را برای برخی از واحدهای صنفی و قانونی کشور از بین برده است.
  رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان با تاکید بر این نکته که راهکار مقابله با دستفروشان برخوردهای قهری نیست، عنوان کرد: در این زمینه باید مطالعات و آسیبشناسیهای مختلف از ابعاد گوناگون انجام شود وگرنه تمام برخوردها به صورت مقطعی و بیاثر بوده و تنها برای مدت محدودی اثرگذار خواهند بود.
  جلال الدین محمد شکریه با اشاره به این موضوع که امروز دستفروشی در کشور به شکلی متداول از کسبوکار تبدیل شده، یادآور شد: گستردگی این شیوه از امرارمعاش در حدی است که دولت در این زمینه باید با برنامهریزیهای مناسب، راهکارهای اجرایی ارائه دهد تا این نوع کسبوکار از یک سو منجر به اشغال معابر نشوند و از سوی دیگر تداخلی در کسبوکار اصناف در این ماههای انتهایی سال ایجاد نکنند.
  نایبرئیس اول اتاق اصناف ایران درباره لزوم رسیدگی ریشهای به موضوع دستفروشی در کشور تصریح کرد: درحالحاضر بیش از ۳ میلیون واحد صنفی رسمی در کشور وجود دارد درحالیکه این میزان با توجه به جمعیت کشور بسیار بیش از استاندارد جهانی است و حتی بدون درنظر گرفتن دستفروشان نیز اصناف با حاشیه سود بسیار ناچیز و شکنندهای مواجه هستند.
  شکریه افزود: حال با این وضعیت تصور کنید که حضور پررنگ و بدون ضابطه دستفروشان در این بازار با سود محدود، چه آسیبی میتواند به اقتصاد اصناف وارد کند.
  وی با تاکید بر ضرورت توجه به راهکارهای بلندمدت مانند جذب فعالان بخش دستفروشی به مشاغل دائمی اظهار کرد: برای کنترل این پدیده و اثرات زیانبار آن در هفتهها و روزهای انتهایی سال و استقبال از فروش نوروزی به نظر میرسد شاید در این زمینه نهادهایی مانند وزارت کشور میتوانند وارد عمل شوند و با طرحهایی مانند استقرار دستفروشان در مکانهای خاص و ایجاد مجتمع، به کنترل این فعالیت اقتصادی بپردازند.
  شکریه ادامه داد: این کار اگرچه همچنان برای صاحبان اصناف و کسبوکارهای رسمی زیان مالی به همراه خواهد داشت اما حداقل با ایجاد امکان نظارت و رصد کالاهای ارائه شده، میتواند از عرضه محصولات فاقد کیفیت و مغایر با سلامت جلوگیری کرده و به رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی امیدوارتر بود.

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی