فعالیت حمل و نقل درون شهری صرفاً در بستر سامانه امید امکانپذیر است

فعالیت حمل و نقل درون شهری صرفاً در بستر سامانه امید امکانپذیر است

براساس طرح مدیریت هوشمند کرونا، کلیه افرادی که به مشاغل عمومی اشتغال دارند بخصوص حمل و نقل درون شهری ، برای پیشگیری از بروز هرگونه مشکلی برای متصدیان و رانندگان حوزه حمل و نقل ، صرفآ  فعالیت در بستر سامانه امید( https://asnaf.moi.ir/) میسر است .

لذا رانندگانی که نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام نکنند برابر گزارش های سامانه مربوطه با اعمال ممنوعیت در حوزه کاری مواجه خواهند شد.

نظرات