هفته استاندارد گرامی باد

سهم تمامی انسان ها از محیط زیست و هوای پاک و منابع ارزشمند زمین یکسان است و وظیفه ما یافتن و اجرای راه حل ها و راهبردهای پایدار برای حراست از این منابع گرانمایه حیات می باشد.
استانداردها حاصل گفتگو ، اجماع و فعالیت مشترک ما و هزاران کارشناس مستقل در سراسر دنیا برای پاسداری از این هدف است. استانداردها زبان ما در تعامل با جهان هستند و با ارایه راه کارهای پایدار از طریق استانداردها می توانیم منابع محدود سیاره مان را تقویت کرده و برای نسل آینده به یادگار باقی بگذاریم.
این امر محقق نمی گردد مگر با عدالت گستری و امکان مشارکت و تعامل کشورها ، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، در تدوین راه حل های پایدار که همانا کلید تضمین دستیابی و تحقق  همه  جانبه ی  توسعه پایدار  است.

 

دکتر مهدی اسلام پناه
رییس سازمان ملی استاندارد ایران

نظرات