هفته پدافند عامل گرامی باد

دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است، هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نیست هرملتی که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع زنده نیست ، هر ملتی که اهمیت دفاع را درک نکند به یک معنا زنده نیست.

(مقام معظم رهبری ۲۹/۸/۶۸)

نظرات