هفته پدافند غیرعامل گرامی باد

دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است

هرملتی که نتواند از خود دفاع بکند زنده نیست

هر ملتی هم که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع زنده نیست

“مقام معظم رهبری”

هفته پدافند غیرعامل گرامی باد

نظرات