بررسی وضعیت نانوایی های دوگانه سوز به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

گشت مشترک بازرسی با حضور بازرسان اتاق اصناف ، اتحادیه نانوایان و سازمان صمت از نانواییهای دوگانه و چند گانه سوز و انجام شد . قابل ذکر است این گشت در جهت بررسی آمادگی نانواییهای در مواقع بحرانی مانند سیل و برف و موارد مشابه و آمادگی پخت و عرضه نان در شرایط بی برقی یا قطع گاز هر ساله صورت می پذیرد

نظرات