• ۱۴۰۳-۰۳-۰۲
 • تولید و عرضه نان و شیرینی در فروشگاه های بزرگ مجاز است

  تولید و عرضه نان و شیرینی در فروشگاه های بزرگ مجاز است

  تولید و عرضه نان و شیرینی در فروشگاه های بزرگ مجاز است

   

  وزارت صمت : با توجه به اینکه فرآوری و تهیه فست فود ، غذا و نان ، تولید یا ساخت بـه معنـای اخـص كلمـه و متبادر عرفی آن نمیباشد و از آنجایی که تولید صنفی ، خلاف تولید صنعتی ، توام و به قصـد عرضـه و فروش کالا توسط همان واحد صنفی است ، ممنوعیت و محدودیت قانونی نسبت بـه عرضـه کـالای تهیه شده در فروشگاههای چند منظوره وجود ندارد . لازم به ذکر است ، با عنایت بـه اهـداف ایجـاد و توسعه فروشگاههای موصوف ، تهیه کالا به قصد عرضه در همان مکان ، در راستای تسهیل دسترسی مشتریان و مصرف کنندگان به انواع کالا در یک مکـان ، بهـره وری اقتصادی و کمک به سیاست خوشه سازی اصناف نیز میباشد .

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی